Skip to main content

Table 6 Clustering data and results for the 19 counties

From: Psychological consequences and associated risk factors among adult survivors of the 2008 Wenchuan earthquake

County Anxiety Depression PTSD Group
Chongzhou 47.08 45.58 43.83 1
Pingwu 47.26 43.80 43.05 1
Beichuan 46.06 43.10 43.74 1
Qingchuan 47.11 43.93 44.98 1
Wenchuan 49.38 43.27 46.20 1
Shifang 42.62 40.99 41.12 2
Mianzhu 43.12 41.55 40.09 2
Jiangyou 44.31 41.51 40.70 2
Anxian 43.64 40.90 41.66 2
Hanyuan 41.34 40.68 41.36 2
Lixian 41.90 40.32 41.16 2
Maoxian 42.91 40.74 39.46 2
Xiaojin 43.74 40.98 40.23 2
Heishui 43.90 41.34 39.41 2
Dujiangyan 40.10 39.72 37.95 3
Pengzhou 40.57 38.72 35.63 3
Jiange 37.66 36.98 35.26 3
Songpan 34.49 35.26 34.21 3
Lueyang 36.86 38.63 35.54 3
  1. Note: the values in the columns Anxiety, Depression and PTSD are the mean scores.